Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

5005 3d7e
Reposted fromtwice twice vianathloves nathloves
pinkbubble
2532 4d5f
Sześcian

January 29 2015

pinkbubble
6387 251f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pinkbubble
1379 8e22 500
Reposted fromszalony-virus szalony-virus

January 25 2015

pinkbubble
pinkbubble

January 16 2015

8313 3ffc 500
Reposted fromtwice twice vianathloves nathloves
pinkbubble
6471 6209
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianathloves nathloves
pinkbubble
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska vianathloves nathloves
pinkbubble
2757 ac43
Reposted fromBuena Buena vianathloves nathloves
pinkbubble
- Zakochała się w tobie na śmierć i życie. Rzecz dziewczyńska, rzecz ludzka. A ty? Nie kochałeś jej przecie, boś się zakochał, ale w innej - a dlaczegóż ją całował?
- Tak mi się podobało. Rzecz chłopczyńska całować piękne dziewczęta.
— “Przedwiośnie”
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viafuck-off fuck-off
2370 53ea 500
Reposted fromqueergladers queergladers viafuck-off fuck-off
pinkbubble
1507 5664
Reposted frommisza misza viafuck-off fuck-off
pinkbubble
5332 7f8e
Reposted frommiischa miischa viafuck-off fuck-off
3825 99fc 500
Reposted fromget-fit get-fit viafuck-off fuck-off

January 09 2015

pinkbubble
8843 7538
Reposted fromeditta editta vianooodle nooodle
pinkbubble
7625 36de
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianooodle nooodle
pinkbubble
9260 d4a6
Reposted fromcaraseen caraseen
pinkbubble
pinkbubble
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahenejkozan henejkozan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl